Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

Din integritet är mycket viktig för oss och vi tillämpar lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

Toftaholm Herrgård AB (org.nr. 556465-4969) behandlar Personuppgifter för användare, kunder som använder våra tjänster (nedan kallade ”Tjänsterna”). Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Toftaholm Herrgård använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och för att göra kommunikationen med dig mer personlig. Vänligen läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans med Toftaholm Herrgårds Bokningsvillkor och eventuella andra villkor som reglerar Toftaholm Herrgårds behandling av Personuppgifter anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller som vi samlar in om dig.

Ändringar i nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Toftaholm Herrgårds webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. I de fall du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Toftaholm Herrgård får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

Behandling av personuppgifter

Toftaholm Herrgård samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du använder Tjänsterna, t.ex. gör en bokning eller under och efter din vistelse. Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter som exempelvis cookies, tags, kundundersökning och medlemsservice. Vid olika tillfällen samkör eller importerar Toftaholm Herrgård Personuppgifter från databaser inom och utanför Toftaholm Herrgård (t.ex. från Facebook eller Google). Det är viktigt för Toftaholm Herrgård att alltid hålla dina Personuppgifter uppdaterade och korrekta, varför vi kan komma att importera Personuppgifter från dig från externa källor såsom offentliga register. När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags Personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje Tjänst och denna Integritetspolicy. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, uppgifter för att underlätta användandet av Tjänsterna, förvalt språk, användarhistorik, uppgifter om bokningspreferenser, betalningar, anställning, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, krav på handikappanpassning och annan information du lämnar vid användning av Tjänsterna.

Så här använder vi dina personuppgifter

Toftaholm Herrgård samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.

Toftaholm Herrgård använder Personuppgifter för att:

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Toftaholm Herrgård inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på info@toftaholm.se – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

 

Utskick av information

När du gjort en bokning hos oss använder vi dina Personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi kan också skicka e-post där vi tackar för besöket.

Inför och under vistelsen kan vi, via e-post/SMS, komma att skicka ut information till den e-postadress och/eller mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter om tillgängliga tider för Relax eller Eco-spa, viktig information inför vistelsen eller påminnelse om inbokad tid hos restaurang.

Lagring och överföring av personuppgifter

Toftaholm Herrgård lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med denna Integritetspolicy och gällande lagstiftning. Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolag inom Toftaholm Herrgård för att behandlas för de ändamål som framgår av Integritetsvillkoren. Toftaholm Herrgård använder underleverantörer t.ex. för datordrift och Personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina Personuppgifter endast för Toftaholm Herrgårds räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att det, enligt lag, upprättats ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och underleverantören, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter.

Toftaholm Herrgård kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Toftaholm Herrgård annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Toftaholm Herrgård överför i regel inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Toftaholm Herrgård personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Sådana personuppgiftsbiträdesavtal reglerar underleverantörernas behandling av Personuppgifterna och, när det är tillämpligt, överföring av Personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för Personuppgifter. Avtalen innehåller villkor som EU-kommissionen kräver och som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna.

Säkerhet, skyddande och gallring av personuppgifter

Toftaholm Herrgård vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Toftaholm Herrgård utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR) – kontakta oss på info@toftaholm.se – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Externa webbsidor och applikationer

Tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Toftaholm Herrgård. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Tjänsterna. Toftaholm Herrgård ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Din rätt att ändra, radera och granska dina personuppgifter

Om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera Toftaholm Herrgård om detta genom att skicka e-post till info@toftaholm.se – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden. Toftaholm Herrgård ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Toftaholm Herrgård kommer att, på din begäran eller när Toftaholm Herrgård upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka Personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till Toftaholm Herrgård AB till den adress som framgår av sist i dokumentet och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med Toftaholm Herrgård). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Toftaholm Herrgård. Hur ofta du har rätt att få ett utdrag kan variera beroende på var du är bosatt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina Personuppgifter genom att kontakta Toftaholm Herrgård på info@toftaholm.se varpå Toftaholm Herrgård kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av Tjänster du beställt) men kan leda till att Tjänsterna inte fungerar som avsett eller att Toftaholm Herrgård inte längre kan tillhandahålla Tjänster.

Gällande marknadsföring via e-post kan du när som helst avregistrera dig. Genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i sidfoten av samtliga marknadsutskick tillser du att förhindra framtida utskick till den e-postadress som är mottagare.

Kakor (cookies)

Toftaholm Herrgård använder cookies för Tjänsterna. Cookies är textfiler som lagras på webbplatsbesökarens dator via en webbläsare.

Genom att använda cookies kan Toftaholm Herrgård erbjuda användarna av webbplatsen mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan information och erbjudanden på våra webbsidor optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta är att göra det enklare att använda vår hemsida. Den webbplatsanvändare som tillåter cookies behöver exempelvis inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen besöks, eftersom informationen över webbplatsen hämtas från cookien som lagras på användarens dator.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies från våra webbsidor sparas genom inställning i den egna webbläsaren och kan därmed permanent neka cookies. Vidare kan redan angivna cookies raderas när som helst via inställningarna i webbläsare eller andra program. Om den registrerade inaktiverar cookies i webbläsaren kanske inte alla funktioner på våra webbplatser fungerar helt optimalt.

Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Toftaholm Herrgårds behandling av Personuppgifter och efterlevnad av Integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för Personuppgifter, kan du kontakta oss på info@toftaholm.se – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Begäran av utdrag av Personuppgifter görs skriftligen via brev till: Toftaholm Herrgård AB Toftaholm 1 341 55 Vittaryd